Consiliul Judetean|Institutii subordonate|Strategii si programe|Proiecte de dezvoltare|Formulare online
 • Prima pagina
 • Presedinte
 • Vicepresedinti
 • Consilieri judeteni
 • Informatii publice
 • Primarii din judet
 • Consilii Locale din judetul Vrancea
 • Institutii judetene
 • Contact
 • Transparenta Decizionala
-
Noutati
Anunt concurs

 Anunt concurs Consiliul Judetean Vrancea

 

         Consiliul Judeţean Vrancea, cu sediul în Focşani, str. Dimitrie Cantemir, nr.1, organizează concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de inspector clasa I gradul profesional principal la Compartimentul județean de transport persoane din cadrul Direcției tehnice și investiții în data de 20 ianuarie 2014, ora 10 (proba scrisă).

 

Condiții pentru ocupare:
·        studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
·        vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei la Biroul resurse umane şi informatizare, camera 303, în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a
şi vor cuprinde, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare și anume:

   a) copia actului de identitate;
   b) formularul de înscriere;
  c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
   d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
   e) cazierul judiciar;
   f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
   g) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
   h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
   i) declaraţia pe propria răspundere  că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică şi nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani. 

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin Biroul resurse umane şi informatizare. 

Informaţii suplimentare la telefon 0372372433.”

BIBLIOGRAFIE
la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de inspector clasa I gradul profesional principal la Compartimentul județean de transport persoane din cadrul Direcției tehnice și investiții1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, modificata si completata;
2. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarului public, republicată;
3. Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;
5. Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local;
6. Ordinul nr. 353 din 23 noiembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
7. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local;
8. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;
9. Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
10. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 243/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi;
11. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;
12. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane.


Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora. 

Descopera judetul Vrancea
 • Turism
 • Economie
 • Istorie
 • Cultura si traditii
 • Harta judetului
Linkuri utile
 • Linkuri utile
 • Telefoane urgente
 • Vremea
 • Curs valutar
 • Harta Romaniei
 • Constitutia
Noutati
 • Sedinta ordinara din data de 23 martie 2017, ora 16.00DETALII
 •  Sedinta extraordinara din data de 8 martie 2017DETALII
 • Rezultatele concursului pentru ocuparea a trei posturi vacante de ...DETALII
 • Rezultatele la proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului ...DETALII
Vezi toate stirile