Consiliul Judetean|Institutii subordonate|Strategii si programe|Proiecte de dezvoltare|Formulare online
 • Prima pagina
 • Presedinte
 • Vicepresedinti
 • Consilieri judeteni
 • Informatii publice
 • Primarii din judet
 • Consilii Locale din judetul Vrancea
 • Institutii judetene
 • Contact
 • Transparenta Decizionala
-
Marian Oprisan - Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
Prima pagina  > Transparenta decizionala
Transparenta decizionala
                     
Functionarul responsabil cu aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003
   Nicoleta Ilade – inspector 
                    tel. 0372372429                    
2018

Anunt public privind aprobarea bugetului propriu al judetului Vrancea pentru finantarea unitatii Administrativ Teritoriale judetul Vrancea si a bugetelor institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean pe anul 2018 - 18.01.2018

2017

Anunt public privind aprobarea tarifelor de calatorie pentru traseele din cadrul Programului Judetean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2014-2019 aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr. 105 din 11 octombrie 2013 - 24.11.2017

Anunt public privind elaborarea proiectului de hotarare privind stabilirea venitului anual din cedarea folosinței bunurilor în situația în care arenda se exprimă în natura, prin modificarea prețului produselor agricole/kg, pe anul 2018 -23.11.2017

Anunt public privind elaborarea proiectului de hotarare privind Aprobarea Studiului de Oportunitate si alegerea modalitatii de delegare a gestiunii serviciului public de management si operare a Centrului de management Integrat al Deseurilor Haret, a Statiilor de Transfer si a Platformelor de Colectare, judetul Vrancea - 22.09.2017
 
Anunt public privind solicitarea de emitere a autorizatiei integrate - 8.09.2017

Anunt public referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind Aprobarea strategiei de evolutie tarifara 2016-2022 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare a SC Compania de Utilitati Publice SA Focsani - 2.08.2017    Erata - 9.08.2017
 
Anunt public referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea modelului acordului prealabil, al autorizatiei de ampasare si/sau de acces in zona drumului judetean, al contractului cadru de utilizare a zonei drumului judetean, a tarifelor specifice si a regulamentului privind procedura de autorizare pentru realizarea sau amplasarea in zona drumului judetean a panourilor publicitare, a oricaror constructii sau activitati comerciale, cai de acces, amenajari sau instalatii in orice scop - 20.06.2017
 
Anunt public referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind înfiinţarea, organizarea si functionarea Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret, pe langa Consiliul Judetean Vrancea - 18.04.2017

Anunt public referitor la elaborarea Proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri ale bugetului judetului Vrancea pentru activitati nonprofit de interes judetean - 17.03.2017
 
Anunt pulbic referitor la elaborarea proiectului privind aprobarea bugetului propriu al judetului Vrancea pentru finantarea unitatii Administrativ-Teritoriale judetul Vrancea si a bugetelor institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea pe anul 2017 - 3.03.2017
 
Anunt public referitor la elaborarea Proiectului de hotarare privind stabilirea pretului mediu pe tona de masa verde obtinuta de pe suprafetele cu pajisti pentru anul fiscal 2017 - 01.02.2017
 

 
  2016

Raport Legea 52/2003 pe anul 2016

*Anunt public referitor la elaborarea Proiectului de hotarare privind aprobarea pretului mediu al produselor agricole pe anul fiscal 2017, in vederea stabilirii venitului anual din cedarea folosintei bunurilor, pentru evaluarea in lei a arendei exprimata in natura - 17.11.2016

*ANUNT PUBLIC - privind initierea planului de mentinere a calitatii aerului

*Anunt referitor la proiectul de hotarare privind aprobarea Master Planului regional pentru Sectorul de apa si apa uzata din judetul Vrancea, actualizat

Borderou

Capitolul 0
Anexe cap. 0

Capitolul I

Capitolul II
Anexe cap.II

Capitolul III
Anexe cap. III

Capitolul IV
Anexe cap. IV

Capitolul V
Anexe cap.V

Capitolul VI

Capitolul VII
Anexe cap VII

Capitolul VIII
Anexe cap. VIII

Capitolul IX

Capitolul X
Anexe cap. X

Capitolul XI
Anexe cap. XI

Partea desenata

Aglomerari cu apa uzata
Resurse de apa din bazinul hidrografic
Sisteme de alimentare cu apa
Zone cu resurse de apa subterana


*Anunt referitor la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului propriu al Judetului Vrancea pentru finantarea Unitatii Administrativ - Teritoriale Judetul Vrancea si a institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, pe anul 2016

Proiect buget anexele 1-29
Proiect buget anexele 30-59
Proiect buget anexele 60-100
Proiect buget anexele 101-117

*Anunt referitor la proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Bibliotecii Judetene ,,Duiliu Zamfirescu,, Vrancea

*Anunt referitor la proiectul de hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile taxelor locale si taxelor speciale pentru anul fiscal 2016

*Anunt referitor la proiectul de hotarare privind aprobarea serviciilor si a tarifelor care constituie venituri proprii ale Camerei Agricole Judetene Vrancea, pe anul 2016
 
2015

Raport Legea 52/2003 pe anul 2015

* Anunt referitor la proiectul de hotarare privind aprobarea taxelor speciale pentru activitatile prestate de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor Vrancea pe anul 2016

* Anunt dezbateri autorizatie drumuri
 
Strategia judeteana de dezvoltare a serviciilor sociale 2015-2020

Hotararea de stabilire a despagubirilor nr. 1 din 03.06.2015

Decizie expropriere nr. 1/27.04.2015

Anunt privind necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea tarifelor pentru serviciile practicate de Camera Agricola Judeteana Vrancea pe anul 2015

Proiect buget 2015 - 15.01.2015

Anunt nr.764/23.01.2015 privind aprobarea taxelor speciale pentru activitatile prestate de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Vrancea pe anul 2015

2014

Anunt nr. 11952 / 6.10.2014 privind consultarea documentelor care stau la baza adoptarii Strategiei de Dezvoltare Integrata a judetului Vrancea 2014 - 2020

Strategia de dezvoltare integrata a judetului Vrancea 2014-2020

Studiu de fundamentare privind mediul - Vrancea

                                          ANUNT         

          Având în vedere necesitatea adoptării de către Consiliul Judeţean Vrancea  a  unei hotărâri cu caracter normativ  privind  aprobarea serviciilor  si tarifelor aferente pentru activităţile prestate de către Camera Agricola Judeţeana Vrancea  pe anul 2014, în temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, am procedat  la redactarea unui proiect de hotărâre  şi a unui referat de specialitate  privind necesitatea adoptării actului administrativ cu caracter normativ propus, pe care le afişăm la sediul Consiliului Judeţean Vrancea precum şi pe site-ul Consiliului judeţean Vrancea  www.cjvrancea.ro., în vederea  dezbaterii publice a acestora.
         Persoanele  interesate  pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii referitoare la  proiectul de act normativ, cu valoare de recomandare, în termen de 10 zile de la data afişării şi publicării prezentului anunţ, respectiv 25.02.2014, ora 14,00, la Registratura Consiliului Judeţean Vrancea.

                                    DAN RALUCA 
                             SECRETAR AL JUDEŢULUI

                                                                                                                                                                                                              Proiect

ROMANIA
         JUDEŢUL VRANCEA
        CONSILIUL JUDEŢEAN

 

 

HOTĂRÂREA nr. _______

din _________________ 2014 

privind: aprobarea serviciilor specifice si a  tarifelor  care  constituie  venituri proprii ale Camerei Agricole Judeţene Vrancea, pe anul 2014

 

Consiliul Judeţean Vrancea,

                    - văzând referatul Direcţiei Economica si Informatizare înregistrat la nr.903/   11.02.2014 prin care se propune aprobarea serviciilor specifice si a tarifelor care constituie venituri proprii ale Camerei Agricole Judeţene Vrancea;
                   - ţinând seama de:                   
- adresa Camerei Agricole Judeţene Vrancea nr. 173/28.01.2014 din care rezulta propunerile privind tarifele ce vor fi aplicate de această instituţie
;                   
- prevederile art. 91 alin. 1 lit. a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
                    - având în vedere   prevederile  art.  1 alin. 2 si art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene;
                   - în temeiul prevederilor art. 115 alin. 1 lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

                                               HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Aprobarea serviciilor  specifice si a  tarifelor care constituie venituri proprii ale Camerei Agricole Judeţene Vrancea, pe anul 2014 conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Camera Agricolă Judeţeană Vrancea şi comunicate celor interesaţi de secretarul judeţului, prin Serviciul Relatii publice, monitor oficial si arhiva . 

Preşedintele
Consiliului Judeţean Vrancea
Marian Oprişan

 

                                                                                          Avizat
Secretar al judeţului
Raluca Dan

 Anexa la proiectul de hotarare
___________________________________________________________

06.01.2014

Proiect buget 2014

____________________________________________________________________________
Raport Legea nr.52/2003

Legea nr.52/2003
____________________________________________________________________________
18.06.2013

ANUNT 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL JUDETEAN
Cabinet Secretar al Judetului

Nr. 947/22.02.2013
ANUNT

    Având in vedere necesitatea adoptării de către Consiliul Judeţean Vrancea a unei hotărâri cu caracter normativ privind aprobarea serviciilor specifice si a tarifelor care constituie venituri proprii ale Camerei Agricole Judetene Vrancea, pe anul 2013, în temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, am procedat la redactarea unui proiect de hotărâre, a unei note de fundamentare şi a unui referat de specialitate privind necesitatea adoptării actului administrativ cu caracter normativ propus, pe care le afişăm la sediul Consiliului Judeţean Vrancea precum şi pe site-ul Consiliului Judeţean Vrancea www.cjvrancea.ro., în vederea dezbaterii publice a acestora.
   Persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii referitoare la proiectul de act normativ, cu valoare de recomandare, în termen de 10 zile de la data afişării şi publicării prezentului anunţ, respectiv 05.03.2013, ora 14,00, la Registratura Consiliului Judeţean Vrancea.

Secretar al judeţului,
Raluca Dan
___________________________________________________________________________

ROMÂNIA
                                                                                                        Proiect
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA nr. _______
din _________________ 2013
privind: aprobarea serviciilor specifice si a tarifelor care constituie
venituri proprii ale Camerei Agricole Judeţene Vrancea, pe anul 2013


Consiliul Judeţean Vrancea,

- văzând Referatul Direcţiei Economice si Achiziţii Publice înregistrat la nr.1715/22.01.2013 prin care se propune aprobarea serviciilor specifice si a tarifelor care constituie venituri proprii ale Camerei Agricole Judeţene Vrancea;
- ţinând seama de:
- adresa Camerei Agricole Judeţene Vrancea nr. 51/29.01.2013 din care rezulta propunerile privind tarifele ce vor fi aplicate de această instituţie;
- prevederile art. 91 alin. 1 lit. a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- având în vedere prevederile art. 1 alin. 2 si art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene;
- în temeiul prevederilor art. 115 alin. 1 lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aprobarea structurii serviciilor specifice şi a tarifelor care constituie venituri proprii ale Camerei Agricole Judeţene Vrancea, pe anul 2013, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Camera Agricolă Judeţeană Vrancea şi comunicate celor interesaţi de secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Coordonarea Autorităţilor Locale.

Preşedintele
Consiliului Judeţean Vrancea
Marian Oprişan
                                                                                                          Avizat
                                                                                               Secretar al judeţului
                                                                                                      Raluca Dan

_____________________________________________________________________________


Anexa la Proiectul de hotarare privind aprobarea serviciilor specifice si a tarifelor care constituie venituri proprii ale Camerei Agricole Judeţene Vrancea, pe anul 2013


#############################################################################

13.12.2012

R O M Â N I A
JUDETUL VRANCEA                                                                               PROIECT
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr.
din ………………. 2012
privind aprobarea Programului judetean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019


Consiliul Judeţean Vrancea,
- văzând referatul Direcţiei Dezvoltare - Compartimentul Transporturi înregistrat la nr. 7195 / 9.11.2012 privind aprobarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate 2013 - 2016;
- luand la cunostinta de raportul nr. 7195/9.11.2012 a Serviciului Juridic din cadrul Directiei Juridice si Coordonare Autoritati Locale;
- ţinând cont de prevederile art. 1 alin (6) lit. „f” si lit. „g”, art. 17 alin. (1) lit. „a”, „b” si lit. „c” precum şi alin.(2) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
- in baza art. 4 lit. „c” din Ordinul Ministerului Internelor si Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
- aplicand prevederile art. 6 din Legea nr. 53/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
- luand in considerare prevederile art. 3 din Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 240/1614/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean.
- în temeiul art. 91 alin. (1) lit. „f” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
- in baza art. 115 alin. (1) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aproba Programul judeţean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019 conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea prin Direcţia Dezvoltare - Compartimentul Transporturi si comunicata celor interesaţi de secretarul judeţului prin Direcţia Juridica si Coordonarea Autorităţilor Locale.

Preşedintele
Consiliului Judeţean Vrancea
Marian Oprişan
                                                                                                           Avizat,
                                                                                               Secretar al judeţului,
                                                                                                        Raluca Dan

___________________________________________________________________________


      ANEXA la Proiectul de hotarare privind aprobarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019

#############################################################################

JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL JUDETEAN
Cabinet Secretar al Judetului

Nr. 7195/09.11.2012
ANUNT

Având in vedere necesitatea adoptării unui act administrativ cu caracter normativ, se supune dezbaterii publice Proiectul de hotarare privind aprobarea Programului judetean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 – 2016.
Motivarea si oportunitatea adoptării acestui act administrativ este impusa de faptul ca Programului judetean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 – 2011, (asa cum a fost prelungit prin art. II, alin. (1) din OG nr. 27/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere), expira la data de 30 aprilie 2013.
Potrivit art. 16 din acelasi Ordin, Programul de transport judeţean prevăzut în caietul de sarcini al serviciului de transport public local, anexă la regulamentul pentru efectuarea transportului public local, se întocmeşte şi se aprobă de către autoritatea publică judeţeană pentru o perioadă de 3 ani.
Din interpretarea art. 21 din Ordinul MIRA nr. 353/2005, rezulta ca programul calendaristic pentru atribuirea traseelor din programul judetean de transport 2013 – 2016 demareaza pe data de 15.01.2013, finalizandu-se in data de 05.02.2013.
In vederea corelarii calendarului sedintei de stribuire a noului program de transport judetean cu data intrarii in vigoare a acestui program, se impune aprobarea Programului judetean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 – 2016 pana la sfarsitul anului 2012.
Termenul limita in care cei interesaţi pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte administrative cu caracter normativ, este de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ, respectiv de la data de 09.11.2012 la data de 20.11.2012, ora 14,00, la Directia Juridica si Coordonare Autoritati Locale.

Secretar al judetului,
Raluca Dan

_____________________________________________________________________________
   09.11.2012


R O M Â N I A
JUDETUL VRANCEA                                                                             PROIECT
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr.
din ………………. 2012
privind aprobarea Programului judetean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2016

Consiliul Judeţean Vrancea,
- văzând referatul Direcţiei Dezvoltare - Compartimentul Transporturi înregistrat la nr. 7195 / 9.11.2012 privind aprobarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate 2013 - 2016;
- ţinând cont de prevederile art. 1 alin (6) lit. „f” si lit. „g”, art. 17 alin. (1) lit. „a”, „b” si lit. „c” precum şi alin.(2) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
- in baza art. 4 lit. „c” din Ordinul Ministerului Internelor si Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
- în temeiul art. 91 alin. (1) lit. „f” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
- in baza art. 115 alin. (1) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aproba Programul judeţean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2016 conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea prin Direcţia Dezvoltare - Compartimentul Transporturi si comunicata celor interesaţi de secretarul judeţului prin Direcţia Juridica si Coordonarea Autorităţilor Locale.

Preşedintele
Consiliului Judeţean Vrancea
Marian Oprişan
                                                                                                          Avizat,
                                                                                               Secretar al judeţului,
                                                                                                      Raluca Dan

__________________________________________________________________________
      
Anexa la Proiectul de hotarare privind aprobarea Programului judetean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2016


#############################################################################

JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL JUDETEAN
Cabinet Secretar al Judetului

Nr. 9806/ 07.11.2012

ANUNT

Având in vedere necesitatea adoptării unui act administrativ cu caracter normativ, se supune dezbaterii publice Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale pentru activităţile prestate de către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Vrancea pe anul 2013.
Motivarea si oportunitatea adoptării acestui act administrativ este impusa de necesitatea finanţării cheltuielilor curente şi de capital ale Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Vrancea, care funcţionează ca instituţie publica cu personalitate juridică in subordinea Consiliului Judetean Vrancea.
Potrivit Ordonanţei de Guvern nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, veniturile proprii ale serviciilor publice comunitare provin din sumele încasate din activităţile de eliberare a documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în procesul de eliberare a acestora şi prin furnizarea, în condiţiile legii, a datelor referitoare la persoană, precum şi din donaţii şi sponsorizări.
In vederea constituirii veniturilor proprii ale serviciilor publice comunitare, Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale a prevăzut posibilitatea consiliilor judeţene de a adopta taxe speciale.
Termenul limita in care cei interesaţi pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte administrative cu caracter normativ, este de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ, respectiv 17.11.2012, ora 14.00, la Direcţia Juridica si Coordonare Autoritati Locale.

Secretar al judeţului,
Raluca Dan
_____________________________________________________________________________
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL JUDETEAN      
                                                                         Proiect

HOTĂRÂREA nr.
din 2012
privind: aprobarea taxelor speciale pentru activitatile prestate de catre Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea in anul 2013


Consiliul Judeţean Vrancea

- avand in vedere adresa Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Vrancea înregistrata la Consiliul Judetean Vrancea sub nr. 9806/7.11.2012;
- vazand Referatul Direcţiei Juridice si Coordonarea Autoritatilor Locale înregistrat la nr. 10655/ 6.12.2012 privind aprobarea taxelor speciale pentru activităţile prestate de către Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea in anul 2013;
- in conformitate cu:
- prevederile art. 248 si art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 27 si art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata;
- prevederile art.5 alin.1) si art.10 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
- prevederile art. 20 si art. 21 din Ordonanta de Guvern nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a populatiei;
- prevederile Hotararii de Guvern nr. 387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor privind furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
- vazand ca au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
- în temeiul prevederilor art. 91, alin. (1) lit. ,,b’’ si ,,d’’, alin. (3) lit. ,,c’’, alin. (5) lit. ,,a’’ pct. 11 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- in baza prevederilor art. 115, alin. 1 lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂSTE:

Art. 1 Se aproba taxele speciale pentru activităţile prestate de către Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea pentru anul 2011, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de structurile de specialitate ale Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea si comunicate celor interesaţi de secretarul judeţului prin Direcţia Juridică si Coordonarea Autoritatilor Locale.

Preşedintele
Consiliului Judetean Vrancea
Marian Oprisan
                                                                                                         Avizat,
                                                                                               Secretar al judeţului
                                                                                                      Raluca Dan

_____________________________________________________________________________

       ANEXA la HOTĂRÂREA nr._____din_______ 2012 privind aprobarea taxelor speciale pentru activitatile prestate de catre Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea in anul 2013
 
##############################################################################


JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL JUDETEAN
Cabinet Secretar al Judetului
Nr. 6958/10.08.2012


ANUNT

     Având in vedere necesitatea adoptării de către Consiliul Judeţean Vrancea a unei hotărâri cu caracter normativ privind aprobarea taxei de şcolarizare, pentru anul şcolar 2012 -2013, la Şcoala Populară de Artă, în cuantum de 100 lei, în temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, am procedat la redactarea unui proiect de hotărâre şi a unui referat de specialitate, pe care le afişăm la sediul Consiliului Judeţean Vrancea precum şi pe site-ul Consiliului judeţean Vrancea www.cjvrancea.ro., în vederea dezbaterii publice a acestora.
      Persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii referitoare la proiectul de act normativ, cu valoare de recomandare, în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ, respectiv 20.08.2012, ora 14,00, la Registratura Consiliului Judeţean Vrancea.

Secretar al judeţului,
Raluca Dan

_____________________________________________________________________________

ROMÂNIA                                                                                                      Proiect
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL JUDEŢEAN


HOTĂRÂREA nr....
din……………...2012

privind: aprobarea taxei de şcolarizare, pentru anul şcolar 2012 - 2013, la Şcoala Populară de Artă, în cuantum de 100 lei

Consiliul Judeţean Vrancea ,

-văzând referatul comun nr. 6825/9.08.2012 al Direcţiei Juridice şi Coordonare Autorităţi Locale şi al Direcţiei Economice şi Achiziţii Publice privind aprobarea taxei de şcolarizare, pentru anul şcolar 2012-2013, la Şcoala Populară de Artă, în cuantum de 100 lei;
-având în vedere prevederile art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
- având în vedere prevederile art.15 si 16 din Anexa nr. 4 a Ordinului nr. 2193 din 17 martie 2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale precum si prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Judeţean pentru Promovarea Culturii Tradiţionale, Artelor şi Meseriilor Vrancea ;
- în temeiul prevederilor art.115, alin.1 lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂSTE :

Art.1. Aprobarea taxei de şcolarizare, pentru anul şcolar 2012-2013, la Şcoala Populară de Artă, în cuantum de 100 lei.
Art.2. Începând cu data prezentei, orice dispoziţie contrară îşi încetează aplicabilitatea .
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Directorul Centrului Judeţean pentru Promovarea Culturii Tradiţionale, Artelor şi Meseriilor Vrancea şi vor fi comunicate celor interesaţi de secretarul judeţului prin Direcţia Juridică şi Coordonare Autorităţi Locale.
Preşedintele
Consiliului Judeţean Vrancea
Marian Oprisan
                                                                                                           Avizat,
                                                                                                 Secretar al judeţului
                                                                                                         Raluca Dan


Descopera judetul Vrancea
 • Turism
 • Economie
 • Istorie
 • Cultura si traditii
 • Harta judetului
Linkuri utile
 • Linkuri utile
 • Telefoane urgente
 • Vremea
 • Curs valutar
 • Harta Romaniei
 • Constitutia
Noutati
 •     Consiliul Județean Vrancea a găzduit astăzi ...DETALII
 • Consiliul Județean Vrancea vă invită miercuri, 14 februarie 2018, de la ...DETALII
 •  Convocare ședință ordinară 15 februarie 2018, ora 16.00DETALII
 •  Consultare a pieței în vederea stabilirii materialelor de ...DETALII
Vezi toate stirile